Narodenie dieťaťa


Dieťa narodené v platnom manželstve:

 1. občiansky preukaz rodičov
 2. sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

 1. občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 1. právoplatný rozsudok o rozvode
 2. občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

 1. úmrtný list zosnulého manžela
 2. občiansky preukaz

Určenie otcovstva pred, alebo po narodení dieťaťa


 1. občiansky preukaz matky a otca
 2. rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Zápis o uzavretí manželstva


 1. žiadosť o uzatvorenie manželstva (Poučenie pre snúbencov je tu a tlačivo Vám poskytne Matričný úrad - k nahliadnutiu a stiahnutiu je priložené tu.)
 2. rodný list obidvoch snúbencov
 3. občianske preukazy obidvoch snúbencov
 4. rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 5. vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 6. v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. rodný list
 2. doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 3. doklad o štátnom občianstve
 4. doklad o pobyte
 5. potvrdenie o osobnom stave
 6. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 7. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 8. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 9. povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.


Zmena priezviska po uzavretí manželstva


 1. občiansky preukaz
 2. sobášny list

Zápis úmrtia do matriky


 1. doklad o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 2. občiansky preukaz zosnulého

Vystavenie druhopisu rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu


 1. občiansky preukaz

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov (príp. oprava chyby)


 1. hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
 2. právoplatné súdne rozhodnutie
 3. zmena alebo oprava rodného čísla

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva


 1. oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 2. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 3. sobášny list
 4. občiansky preukaz

Vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny


 1. občiansky preukaz

Podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov


 1. občiansky preukaz

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine


 1. občiansky preukaz

Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine


Matričný úrad v Jasove prijíma len žiadosti, ktoré sa potom zasielajú do Bratislavy - k vybavovaniu si však pripravte tieto doklady:

k zápisu narodenia dieťaťa:

 1. cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR
 2. osvedčenie o štátnom občianstve
 3. sobášny list (ak sú sobášení)
 4. ak rodičia nie sú zosobášení, predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,občiansky preukaz žiadateľa

k zápisu sobáša uskutočneného v zahraniči:

 1. cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR
 2. údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia)
 3. údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia - občania slovenskej republiky rodné číslo)
 4. občiansky preukaz žiadateľa

k zápisu úmrtia v zahraniči:

 1. cudzojazyčný úmrtný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR
 2. osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého
 3. doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
 4. sobášny list nebohého
 5. rodný list nebohého
 6. občiansky preukaz žiadateľa

Tieto udalosti: (narodenie dieťaťa, uzatvorenie manželstva, úmrtie občana) nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.


Pozor! Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín (pozri vyššie).

Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín iba ak sú právoplatne overené.

Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.