Súčasný erb obce


Súčasný erb obce obsahuje vyobrazenie archanjela Michala so symbolmi baníctva v horných rohoch erbu.

Heraldický popis erbu:

V červenom štíte zlatovlasý, zlatokrídly anjel v stirebornom rúchu a zlatej obuvi, vo zdvihnutej pravici s ľavošikmým strieborným mečom so zlatou rukoväťou, v ľavici pred sebou s veľkými zlatými váhami, sprevádzaný v horných rohoch štítu striebornými kladivkami so zlatými rukoväťami.

Súčasný erb obce

Erb obce v minulosti


Erb v minulosti obsahoval vyobrazenie archanjela Michala - patróna obce a obecného kostola, pričom v neskoršom období sa do erbu vsúva štít symbolizujúci podriadenosť mestečka priamo kráľovi. Základom erbu sa stal modrý štít. Centrálnou postavou je svätý Michal ( z hebrejského miká el - kto je ako Boh), ktorý udupáva a kopijou zabíja draka - znak diabla a pohanstva. Po bokoch štítu sú prekrížené banícke náradia (kladivo a želiezko, tzv. perlik - obojstranné kladivo). Sú symbolom toho, že Jasov bol banským mestečkom. Pred archanjelom sa nachádza znak Uhorska, ktorý bol doplnený až do novšieho erbu. Je rozdelený na dve polovice. V ľavej sa nachádzajú tzv. arpádovské brvná.

Heraldický popis erbu:

sedemkrát červeno-strieborne delený štít (zaužívalo sa aj delenie na osem častí). Na pravej strane je strieborný dvojramenný kríž na červenom štíte. Ako podklad pre dvojramenný kríž sa ustálilo trojvršie zelenej farby. Neskôr bola ku päte dvojramenného kríža doplnená koruna, ktorá predstavovala korunu sv. Štefana.

V 15. storočí sa stáva zvykom vysvetľovať obsah erbov a pripisovať jeho figúram osobitný význam. Uhorský znak v erbe Jasova sa vraj vysvetľoval takto: štyri biele (strieborné) pruhy v arpádovských brvnách ako rieky Dolného Uhorska: Dunaj, Tisa, Sáva, Dráva a trojvršie v druhej časti erbu ako symbol troch pohorí: Tatry, Mátra, Fatra, teda územie Horného Uhorska ( dnešného Slovenska). Kráľovský erb Uhorska sa dostáva do erbu Jasova ako symbol kráľovského mestečka, ktorý nepodlieha županovi, ale priamo kráľovi, čím chcelo mestečko prejaviť aj navonok svoje výsadné postavenie. Preto aj iné kráľovské mestá používali erby, ktorých obsah nadväzoval na kráľovský erb ako na štátny znak.

Predošlý erb obce