Obecné zastupiteľstvo


Vo voľbách poslancov pre volebné obdobie 2018 - 2022 bolo odovzdaných 1343 platných hlasov, zvolenými boli nasledovní poslanci:

Meno Počet hlasov Strana
Marián Dzurik 535 SLOVENSKO DO TOHO!
Alexander Horváth 511 Strana tolerancie a spolunažívania
Mgr. Stella Luteránová 506 NEKA
Mgr. Tibor Kaputa 504 NEKA
Ing. Jozef Menda 478 NEKA
Štefan Turčik 470 MOST-HÍD
Ildikó Filčáková 428 NEKA
Juraj Dzurik 413 Komunisktická strana slovenska
Atilla Csoltkó 408 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

Marián Dzurik sa svojho mandátu vzdal, bol nahradený Bc. Ladislavou Takáčovou, ktorá získala 406 hlasov a kandidovala za stranu Spolu - občianska demokracia.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Obecné zastupiteľstvo teda svojím charakterom predstavuje "obecný parlament". Jeho kompetencie, resp. pôsobnosť sú určené zákonom tak, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje:

 1. o základných otázkach života obce tak, ako sú vymenované v §11 ods.4 Zákona o obecnom zriadení
 2. o všetkých ďalších veciach, ktoré si obecné zastupiteľstvo vyhradí do svojej pôsobnosti v organizačnom poriadku alebo v štatúte obce s výnimkou tých kompetencií, ktoré zo Zákona o obecnom zriadení patria do pôsobnosti starostu obce

Obecné zastupiteľstvo si na rozhodovanie obyčajne vyhradzuje predovšetkým také veci hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja obce, ktorých riešenie zásadným spôsobom ovplyvňuje postavenie obce ako právnickej osoby, ako aj podmienky života obyvateľov obce.


Pôsobnosť obecného zastupiteľstva


Pôsobnosť obecného zastupiteľstva môžu určovať aj iné zákony než Zákon o obecnom zriadení. Ak teda iný právny predpis určuje, že o nejakej záležitosti má rozhodovať vyslovene obecné zastupiteľstvo, nie je možné, aby v tejto veci rozhodol iný orgán obce.

§11 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 2. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 3. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, 11)
 4. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 5. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 6. uznášať sa na nariadeniach
 7. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1
 8. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 9. zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 10. schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu 11a), ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 11. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 12. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 13. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 14. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 15. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Rokovania obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta obce. Starosta rozhoduje o všetkých ďalších veciach správy obce, ktoré nepatria do pôsobnosti obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu je volený spomedzi poslancov obecného zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie, pričom ho obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek odvolať a zvoliť si iného zástupcu starostu.