Najstaršia pečať


Pečať obce Jasov v jej najstaršej podobe sa vyskytuje na listine z roku 1576. Rok vyhotovenia na pečatidle nebol vyrytý. Pečať má okrúhly tvar a v kruhopise je text po latinsky: SIGILLVM CIVITA JA, pričom druhé a tretie slovo je v skrátenej podobe ( SIGILLVM CIVITATIS JASOVIENSIS = pečať mesta Jasov). V strednej časti je vyobrazený archanjel Michal ako sudca na poslednom súde s mečom a váhami. Postava je štylizovaná a goticky strnulá. Táto pečať sa používala ešte aj v 18. storočí.

Pečať z 1576

Pečať z 1732


Pečať z roku 1732 je známa pečať, ktorá má v kruhopise text: SIGILLVM CIVITATIS JASZOBANYA 1732. Archanjel je tu znázornený ako bojovník s drakom, ktorý mu vráža do tlamy kopiu. Po boku archanjela sú vyobrazené skrížené kladivká symbolizujúce banské výsady. Názov mestečka je už v maďarčine.

Pečať z 1732

Pečať z konca 18. storočia


Z konca 18. storočia je pečať s latinským kruhopisom: SIGILLUM CIVITA JASSOVIEN 1797, teda s latinským názvom mestečka. Z toho istého obdobia je malá pečať oválneho tvaru s kruhopisom: SIGILLUM MINUS CIVITATES JASOVIENSIS.

Pečať z 1797

Pečať z druhej tretiny 19. storočia


Pečať z druhej tretiny 19. storočia má v kruhopise už celý text v maďarskom jazyku: JASZO BANYA VAROSSANAK PETSETYE 1839 (voľný preklad: pečať banského mesta Jasov), pričom motív archanjela je doplnený v hornej časti krížom a v popredí malým štátnym znakom Uhorska.

Pečať z 1839

Pečať zo začiatku 20. storočia


Silné črty heraldickej úpravy má pečatidlo zo začiatku 20. storočia, so zachovaním pôvodných symbolov, pričom však už chýbajú skrížené kladivká a uhorský štátny znak. Text v kruhopise je v maďarčine: ABAUJ - TORNA VÁRMEGYE JÁSZÓ KÖZSÉG 1905 (ABOVSKO-TURNIANSKA ŽUPA JASOV OBEC).

Pečať z 1905

Súčasná pečať obce


Súčasná pečať obce Jasov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC JASOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. Od obecnej pečate sú odvodené okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate. Kruhopis sa však mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, alebo obecného úradu. Pre potreby potvrdzovania preneseného výkonu štátnej správy sa používa okrúhla pečať s kruhopisom Slovenská republika - OBEC JASOV.