Starosta obce


Vo volebnom období 2018 - 2022 bol za starostu obce Jasov zvolený Marián Dzurik, ktorý kandidoval za stranu SLOVENSKO DO TOHO! Z 1301 platných hlasov získal 558, čo činí necelých 43%.

Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR a Zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta:

 1. je výkonným orgánom obce
 2. vykonáva obecnú správu
 3. zastupuje obec navonok

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ale nie obecného zastupiteľstva. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie (dané ústavou a zákonmi) a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, aj keď starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu zo Zákona o obecnom zriadení vyplývajú určité úpravy, pri ktorých tieto orgány prijímajú rozhodnutia, ktorými sa navzájom ovplyvňujú.

Napr. obecné zastupiteľstvo rozhoduje o plate starostu alebo voľbe nového starostu za istých podmienok, a starosta obce má zase za určitých okolností právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.


Kompetencie starostu


Do pôsobnosti - kompetencie starostu patria nasledovné úkony:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 2. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 3. je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce
 4. je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
 5. je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch
 6. môže uložiť právnickej osobe pokutu
 7. predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:
  1. voľbu zástupcu starostu
  2. okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať
  3. vymenovanie prednostu obecného úradu
  4. vymenovanie náčelníka obecnej polície
 8. môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva
  1. odporuje zákonu
  2. je zjavne nevýhodné pre obec
Zákon určuje postup pozastavenia uznesenia len v prípade, keď je zjavne nevýhodná pre obec (2. variant). Takéto uznesenie musí byť zverejnené obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce.
Tieto záležitosti zabezpečí starosta obce spolu s obecným úradom a zvolá aj zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré môže do dvoch mesiacov napadnuté uznesenie zrušiť. Obecné zastupiteľstvo si môže v tejto záležitosti zriadiť poradný orgán alebo požiadať o stanovisko niektorú zo svojich komisií.
Na zrušenie napadnutého uznesenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých (teda nie iba prítomných) poslancov obecného zastupiteľstva.