Zástupca starostu obce


Zástupcom starostu sa po komunálnych voľbách 2018 stal Alexander Horváth.

Zástupca starostu vykonáva funkciu zástupcu v dvoch úrovniach:

 1. zastupovanie v obmedzenom rozsahu
 2. zastupovanie v plnom rozsahu

Zastupovanie v obmedzenom rozsahu


Takéto zastupovanie prichádza do úvahy napríklad vtedy, keď je starosta práceneschopný, čerpá dovolenku, je na služobnej ceste a pod. Podmienkou však je, že neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu nepresiahne 6 mesiacov. Obmedzený rozsah zastupovania je daný tým, že obecné zastupiteľstvo na návrh starostu určuje okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať. Okruh úkonov a činností je užší ako zákonom stanovený rozsah kompetencií starostu obce. Zákon ponecháva na zváženie starostovi obce, aby navrhol, aké kompetencie zverí svojmu zástupcovi na čas svojej neprítomnosti.
Úkony a činnosti, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať nemôžu zasahovať do tých oprávnení starostu, ktoré starostovi vyhradil zákon. Zástupca starostu napríklad nemá oprávnenie podpisovať právne úkony ako štatutár v pracovnoprávnych a majetkoprávnych vzťahoch obce, ani ako správny orgán. Nemôže mať zverené predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie prednostu obecného úradu alebo náčelníka obecnej polície a pod.


Zastupovanie v plnom rozsahu


Takéto zastupovanie prichádza do úvahy vtedy, ak obec ostane zo zákonom určených dôvodov úplne bez starostu. Zákon určuje tiež to, za akých podmienok dochádza k zastupovaniu starostu v plnom rozsahu. Vtedy zvolený zástupca starostu pomocou obecnej rady alebo pomocou dvoch poslancov ( ak obecná rada nie je zriadená) určených obecným zastupiteľstvom, vykonáva všetky úkony a kompetencie starostu.

Ide o prípady, keď:

 1. starosta zomrel
 2. starosta bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola súdom obmedzená
 3. starosta sa vzdal funkcie
 4. starosta bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
 5. obecné zastupiteľstvo sa 3/5-ovou väčšinou uznieslo na voľbe nového starostu

Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť na voľbe nového starostu, ak:

 1. neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie je dlhodobá, spravidla presahujúca 6 mesiacov
 2. starosta nezvolá obecné zastupiteľstvo viac ako 4 mesiace
 3. starosta dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti starostu a tým vznikajú vážne nedostatky v správe obce a vo finančnom hospodárení obce
 4. voľbu nového starostu obce požaduje petícia skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov